ผู้จัดทำ

นายมงคล    บาลี  เกิดวันที่  6  มกราคม 2496
บิดาชื่อ  นายหลวง   บาลี  มารดาชื่อ  นางเสงี่ยม  บาลี  สถานภาพ   โสด
ดำรงตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน    133 หมู่ 6 โรงเรียนปิยะบุึตร์   อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุึรี  15110
ในปัจจุบัน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และสอน
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.   2507    จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดผดุงธรรม
พ.ศ.   2510    จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
พ.ศ.  2513      จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
พ.ศ. 2515       จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
พ.ศ. 2519       จบศิลปศาศตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545       จบศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการสอนภาษา
อังกฤษพื้นฐานภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   จ.นครปฐม
พ.ศ. 2551        ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ ผลงาน
ทางวิชาการคือ  รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
โดยเน้นกิจกรรมผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี
พ.ศ. 2553        กำลังศึกษาปริญญาเอก  สาขาการสอนภาษา
อังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร   จ.นครปฐม

2 ตอบกลับที่ ผู้จัดทำ

  1. vorravan พูดว่า:

    พี่ Mong เก่งและมีความพยายามมากค่ะ น้อง ๆ ขอเป็นกำลังใจให้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s